Verkiezingsprogramma Groninger Belang

Verkiezingsprogramma 2015 – 2019

Missie

Het Groninger Belang is een onafhankelijke politieke partij die opkomt voor de belangen van alle inwoners van de provincie Groningen: Stad & Ommeland.
Het Groninger Belang is onafhankelijk van landelijke politieke partijen en wordt gevormd door een groot deel van de lokale politieke partijen die binnen de provincie Groningen actief zijn. Hierdoor weet het Groninger Belang als geen ander wat er in úw gemeente en regio speelt.

Het Groninger Belang zal zich bij al haar beslissingen laten leiden door het antwoord op de vraag: “Wat is goed voor onze provincie en onze inwoners ?”.
Het Groninger Belang staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van ons Gronings cultureel erfgoed in alle opzichten.

Het Groninger Belang wil de bevoegdheid zo dicht mogelijk bij de burgers leggen, dus minder bemoeienissen vanuit de provincie en meer overlaten aan de gemeenten.

Het Groninger Belang staat voor een eerlijke verdeling van lusten en lasten, daar waar onze bodemschatten worden gedolven en inwoners hiervan hinder ondervinden.  Schadevergoeding en compensatie moeten snel en zo eenvoudig mogelijk geregeld worden. Veiligheid staat voorop en moet te allen tijde gewaarborgd worden. Een onafhankelijke schade afhandeling is essentieel, eveneens als onafhankelijkheid bij het bepalen van (her) bouwnormen.

Het Groninger Belang gelooft in de kracht van onze provincie en haar inwoners!
Groninger Belang gelooft in de pijlers onder onze economie en wil deze verder versterken:
• Industrie
• Logistieke infrastructuur (havens, wegen en verbinding Noord Europa)
• Landbouw en veeteelt
• Onderwijs en innovatie (RUG, Hanze, Energy Valley, Google, IBM, etc.)
• Dienstverlening
• Recreatie en toerisme

Visie

Het Groninger Belang wil haar missie bereiken door:
• Onafhankelijk te opereren van landelijke politieke partijen met Haagse dogma’s
• Actief met Groningers in gesprek te gaan om te komen tot een directe belangenvertegenwoordiging; met open oren en ogen naar de Groninger samenleving
• Gesprekspartner te zijn voor Den Haag, instellingen en bedrijven om te komen tot de juiste keuzes als het gaat om de belangen van Groningen
• Actief te komen met voorstellen waarin onze missie verder wordt uitgewerkt en in praktijk gebracht kan worden

Onze belangrijke thema’s zijn:

Gaswinning
De gevolgen van de gaswinning zijn voelbaar in de provincie. De veiligheid staat voorop en moet gegarandeerd worden. Geen schaliegasproeven als vooraf niet met 100% zekerheid gegarandeerd kan worden dat deze veilig zijn. Niet alleen lapmiddelen, maar structurele oplossingen voor de bewoners. De bevolking in de getroffen gebieden ontzorgen en gericht compenseren. Daaronder vallen ook de waardedaling van onroerend goed en de vermindering van het woongenot. Renovatie en herbouw moeten zoveel mogelijk gebeuren met inachtneming van het karakter van het dorpsgezicht en landschap.  Cultuurhistorische gebouwen mogen niet verloren gaan. Er moet een fonds worden ingesteld dat ook de schades na de gaswinning compenseert. Een onafhankelijke schade afhandeling is essentieel, eveneens als onafhankelijkheid bij het bepalen van (her) bouwnormen.

Veiligheid staat voor het Groninger Belang voorop.

Economie
De provincie moet zich actief inzetten om werkgelegenheid te creëren en moet daarvoor voorwaarden scheppen zodat bedrijven zich hier kunnen vestigen en kunnen groeien. Bijvoorbeeld door het aanpassen of faciliteren van de infrastructuur. De economische ontwikkeling biedt kansen. Groningen heeft ruimte, mankracht en kennis. De Groningers staan bekend om hun goede werkhouding. Werk moet aansluiten bij de opleiding en kennis van de inwoners en andersom ook. De beste garantie voor een goed bestaan is werk! Daarom moeten we inzetten om bedrijven naar de provincie Groningen te krijgen in plaats van geld in een banenplan te steken. Bedrijvigheid stimuleren, zoals het verder ontplooien van toerisme. De provincie moet zoveel mogelijk regionaal aanbesteden dit komt de regionale economie ten goede.

Ruimtelijke Ordening
De provincie moet een kleinere rol spelen in de ruimtelijke ordening. Meer zeggenschap naar de gemeenten. Dus meer verantwoordelijkheid neerleggen daar waar het hoort!  Het provinciaal omgevingsplan (POP) zal veel minder gedetailleerd moeten worden en de gemeenten zullen dan meer invloed krijgen op de ontwikkelingen in hun eigen gemeenten. De gemeenten kunnen dat aan.

Herindeling
Een herindeling moet van onderaf komen, dus vanuit de gemeenten zelf. Daar ligt ook het mandaat. Een herindeling is ,volgens diverse onderzoeken, niet goedkoper en efficiënter dan vaak gedacht wordt. De herindeling kan een oplossing zijn voor bestuurlijke problemen maar het mag geen doel op zich zijn. De provincie hoort hier slechts een ondersteunde rol te vervullen.

Windmolenparken
Groningen is verantwoordelijk voor een groot deel van de energieproductie van Nederland. Groningen neemt hierin een grote verantwoordelijkheid. Bij het aanleggen van windmolenparken moet er draagvlak aanwezig zijn. De gemeenten spelen hier een cruciale rol. De minimale afstand tussen een windmolenpark en de bebouwing moet tenminste twee kilometer bedragen. De locatie van de eventuele windmolenparken moet altijd in overleg met gemeenten gaan, tevens moet er voldoende draagvlak zijn onder de bevolking. De provincie moet niet klakkeloos achter onrealistische en achterhaalde afspraken van Den Haag aan blijven lopen.

Leefbaarheid
De voorzieningen (zoals zorg, onderwijs, vervoer en vrijetijdsbesteding) moeten bereikbaar zijn voor alle inwoners. De provincie moet gemeenten de vrijheid gunnen om op een creatieve manier invulling te geven om de leefbaarheid in stand te houden cq. te vergroten. Er moet actief worden ingespeeld op de te verwachten krimp zodat wonen ook op het platteland aantrekkelijk blijft.

Openbaar vervoer
Groninger Belang is voor openbaar vervoer op maat. Hier kan de rol van de provincie veel creatiever worden ingevuld. Goed openbaar vervoer is essentieel voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in Stad en Ommeland.

Cultuur en sport
Groninger Belang wil het cultureel erfgoed stimuleren en in stand houden. De breedtesport moet ondersteund worden, dit komt o.a. de gezondheid ten goede. Sport moet bereikbaar zijn voor jong en oud.

Milieu
Groninger Belang is tegen opslag van kernafval en CO2 in de Groninger bodem.

Infrastructuur
Het Groninger Belang staat voor een goede infrastructuur van zowel wegen, spoor, water en ICT. Dit komt de kansen voor meer werkgelegenheid ten goede.

Veiligheid
Het Groninger Belang wil veilige wegen en spoorwegovergangen.
GRONINGEN VERDIENT HET!
Een verkiezingsprogramma wordt eens per 4 jaar geschreven. Ontwikkelingen in de samenleving gaan echter continue door. Daarom vindt het Groninger Belang het belangrijk om voortdurend met die samenleving in contact te zijn. Het Groninger Belang hecht daarom grote waarde aan het contact met inwoners, bedrijven, instellingen en belanggroeperingen die Groningen een warm hart toe dragen. Onze deur staat altijd voor hen open en ook zullen wij zelf actief de samenleving ingaan om ons goed te laten informeren. Als vereniging van lokale politieke partijen is het Groninger Belang diep geworteld in de Groninger samenleving. Onze leden zijn altijd in de buurt en weten wat er leeft. Kortom: een partij van Groningers voor Groningen!