Waar wij voor staan

Hier vind u ons verkiezingsprogramma, bekijk hier ons Verkiezingsprogramma (PDF)

 

1: HET BESTUUR EN DE BURGER

Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde ‘gelijkheidsbeginsel’, dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde …

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”

Het geeft ons inziens aan waar ons handelen richting de burger op gericht dient te zijn: als waardig medemens en medeburger, die het verdient om respectabel behandeld en gehoord te worden. Wat Lokaal Perspectief betreft houdt democratie niet op door één keer per vier jaar te gaan stemmen. Wij verplichten ons om ook in die vier jaar vol in contact te blijven met de inwoners van Hoogezand-Sappemeer en zullen respect en belangstelling hebben voor wat er onder hen leeft. Alle raadsleden hebben zich dan ook verplicht om zich actief te blijven bewegen in de maatschappij en om de dialoog met de burgers aan te blijven gaan.Wij voeren niet zomaar uit, maar zullen ook continu het waarom hiervan aan onze burgers uitleggen.

De tijden veranderen snel en er is een groeiend verlangen merkbaar naar ‘minder afstand’ richting het bestuur. Dit dient dan ook laagdrempeliger te worden. Wij beseffen dat wij ‘in dienst’ staan van onze burgers. Dat komt o.a. tot uiting in de manier waarop met inspraak wordt omgegaan, niet als een wettelijk verplicht ritueel, maar als een werkelijke dialoog met de betrokkenen. De afstand tussen bestuur en burger moet zo klein mogelijk zijn. Democratie is wat anders dan de dictatuur van de meerderheid. Lokaal Perspectief staat voor openheid en duidelijkheid van het gemeentebestuur. Ook al wordt er soms gewerkt op hoofdlijnen van het beleid, toch vergeten wij de menselijke maat absoluut niet. De komende jaren zullen wij voor de uitdaging staan iedereen betrokken te houden bij de gemeenschap. Ook kleine zaken kunnen belangrijk zijn voor onze burgers en die dienen dan ook niet onder te sneeuwen onder de hoofdlijnen.

Respect voor de burgers komt ook tot uiting in een vlotte en volledige beantwoording van ingekomen brieven en ontvangen suggesties. Het gemeentebestuur heeft een voorbeeldfunctie en dient daarom ook zelf de regels en wetten na te leven en correct te hanteren, zowel naar de letter als naar de geest van die wetten. Openheid van bestuur heeft tot gevolg dat, met een minimum aan wrijving, de bestuurlijke terugkoppeling plaatsvindt die in een democratie noodzakelijk is. Openheid versterkt tevens het vertrouwen in het bestuur.

Lokaal Perspectief zal blijven werken aan het verbeteren van die bestuurscultuur door een positief kritische opstelling, ook in het geval dat wij na de verkiezingen mee zullen doen in een nieuw te vormen coalitie. Daarnaast zijn wij van mening dat coalitiepartijen ook een open oog moeten hebben voor standpunten van de partijen die niet aan de coalitie
deelnemen. Dat betekent concreet: Lokaal Perspectief zal in alle gevallen kijken, los van politieke standpunten, wat het beste is voor onze gemeente.

2: HET AMBTELIJK APPARAAT

Lokaal Perspectief pleit voor het beperken van beleidsnota’s en onderzoeken door derden, ook vanwege de hoge kosten en de noodzaak om eigen kennis binnen de gemeente zelf op te bouwen. Wij onderkennen dat het in sommige gevallen noodzakelijk is om een extern bureau in te schakelen voor specialistisch onderzoek. Dit moet dan wel beperkt blijven tot het uiterst noodzakelijke. Of met andere woorden. Alleen daar, waar het de deskundigheid/kennis van de wethouder of beleidsambtenaar overstijgt.

Omdat de medeburger zijn vertrouwen heeft gegeven aan de raad, zal de grootste efficiëntie behaald worden als deze raad zo vroeg mogelijk geraadpleegd wordt ten aanzien van alle plannen en beleidsvoornemens. Alleen zo wordt de binnen de raad aanwezige kennis goed benut en het draagvlak vergroot.

De gemeente is in onze optiek een klantgerichte organisatie. Wij vinden het van groot belang dat het ambtelijk apparaat in het contact met de burgers “moeilijke” taal vermijdt en tijdig en correct reageert op aanvragen, verzoeken, bezwaarschriften, enzovoort. Waar mogelijk dienen formulieren online beschikbaar te zijn. Voor hen die hier niet toe in staat zijn, zal er de mogelijkheid moeten blijven bestaan dat deze formulieren ook bij een loket van het gemeentehuis verkrijgbaar zijn. Ook vinden wij dat er altijd een publieksvoorziening moet blijven voor het bijvoorbeeld afhalen van een paspoort/ID-kaart.

Lokaal Perspectief Is van mening dat ambtenaren in principe horen te wonen in de eigen gemeente. Dit bevordert hun betrokkenheid.

De gemeenteraad heeft reeds besloten dat er een zogenaamd ‘Huis van Cultuur’ zal komen, waarin de huidige bibliotheek, theater ‘t Kielzog, het kunstencentrum en de muziekschool een plaats zullen krijgen. Lokaal Perspectief is voor het zoveel mogelijk in stand en op peil houden van de bestaande voorzieningen. Voorlopig zijn wij tegen de bouw van het ‘Huis van Bestuur’. Het streven mag zijn om na de herindeling het ‘Huis van Bestuur’ naar HS te halen, maar de benodigde financiële middelen, die met deze nieuwbouw/renovatie gepaard gaan, kunnen en mogen dan niet alleen op het bordje van ‘ons’ terecht komen. Onze fusiepartners zullen in dat geval moeten meebetalen. De middelen (miljoenen) die hiervoor niet hoeven te worden uitgegeven willen wij direct investeren in de entree van Hoogezand, de Kerkstraat en het Atlantaterrein, de verdere invulling van het Stadshart en het doortrekken van de Klinkerweg naar de Vosholen in Sappemeer.

De komende jaren zullen er grote verschuivingen plaatsvinden van taken van de landelijke overheid richting de gemeenten. Onder andere staan ons grote veranderingen te wachten t.a.v. de AWBZ, de ‘langdurige zorg’. Vanwege landelijke bezuinigingen zullen wij een groot takenpakket van deze AWBZ-zorg erbij krijgen. Lokaal Perspectief maakt zich grote zorgen of de gemeente hiervoor klaar is vanaf 1 januari 2015 en zal op dit dossier zeer kritisch zijn. De communicatie tussen de beleidsmakers van de gemeente en de uitvoerders dient naar een hoger niveau te worden getild. Samenwerking tussen alle omliggende (fusie) gemeenten en de provincie is een must.

Voordat bezuinigingen neer worden gelegd bij onze inwoners, zal de gemeente eerst intern moeten hebben vastgesteld dat in haar eigen organisatie niets meer valt te besparen. Lokaal Perspectief vindt het ook belangrijk dat moet worden onderzocht welk werk, dat nu nog wordt verricht onder de ambtelijke CAO, beter georganiseerd kan worden onder een andere CAO. Goede voorbeelden zijn de reeds genomen besluiten over privatisering van het Kielzog en het sportcentrum de Kalkwijck. Maar ook bijvoorbeeld de organisatie van de re-integratie biedt kansen.

De herindeling van de gemeenten gaat hoogstwaarschijnlijk door. Lokaal Perspectief vindt het belangrijk dat er enerzijds minder sterke punten voor de samenvoeging nu al zijn verbeterd en anderzijds op overstijgende regionale punten nu al de samenwerking wordt gezocht. We denken daarbij nadrukkelijk aan de bedrijventerreinen, de werkgelegenheid en de Sociale Werkvoorziening.

3: OPENBARE ORDE

Wat ons betreft zijn er grenzen aan het gedogen. De medeburger moet zich weer veilig en vertrouwd kunnen voelen in zijn eigen woonomgeving. Onschuldigen hoeven niet meer de dupe te worden van het slechte gedrag van anderen. Daarom vinden wij dat de politie zich weer actief dient op te stellen. Dat wil zeggen dat de gemeente en/of de politie niet wacht tot een burger aan de bel trekt, maar zelf actie onderneemt waar dit nodig is. De prioriteit in het handhavingsbeleid dient gegeven te worden aan zaken waar een ander overlast van ondervindt en aan situaties waar de veiligheid in het geding is.

Onder andere dient de buurtagent weer terug te komen. Deze dient een actieve werkhouding aan te nemen, waarbij hij met grote regelmaat bijvoorbeeld ‘gewoon’ door de wijk fietst en interesse toont in de medeburger. De medeburger moet de wijkagent dus ‘zien’. Verder dient deze een eigen ruimte in de wijk te krijgen, waar de burger laagdrempelig zijn zorgen en problemen kan uiten.

Ook al heeft een gemeente nauwelijks invloed op het beleid van de politie (dit is landelijk neergelegd), toch meent Lokaal Perspectief dat door continue goede contacten en dus samenwerking met de buurtagent veel te bereiken valt. Lokaal Perspectief is dan ook van mening dat er op het gebied van de milieuwetgeving, verkeer, geluidshinder, openbare veiligheid en naleving van de plaatselijke verordeningen op deze wijze goede resultaten geboekt kunnen worden. Nu blijven er belangrijke zaken liggen, zoals de controle op bouwvergunningen en milieudelicten (bijvoorbeeld het illegaal dumpen van afval). Het convenant, dat afgesloten is met horecaondernemers voor het achterlaten door bezoekers van een spoor aan vuilnis etc. uit deze ondernemingen, blijkt goed te werken. Toch blijft controle hierop nodig.

Daar waar problemen zich voordoen kan, het liefst tijdelijk, een buurtwacht worden aangesteld. Hier zou de participatiewet een uitkomst kunnen bieden.

Wij zijn tegen coffeeshops in de wijk en dicht in de buurt van scholen. Wij zijn niet voor sluiting van coffeeshops, want dit zou alleen maar de illegaliteit van de verkoop met zich meebrengen.

Er dient door de politie een stevig beleid gevoerd te worden tegen illegalen in Hoogezand-Sappemeer, optreden tegen mensen zonder werk en /of verblijfsvergunning.

4: RUIMTELIJKE ORDENING & WONINGBOUW

Het streven van Lokaal Perspectief is uitdrukkelijk gericht op het handhaven en verhogen van de kwaliteit en leefbaarheid van de bestaande woonwijken. Er moeten voldoende mogelijkheden zijn voor jonge gezinnen voor in- en doorstroming (o.a. starterswoningen). Daarnaast verdient nieuwbouw van seniorenwoningen, gericht op het zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen, de nodige aandacht. In dat kader denken wij ook aan “driegeneratie” woningen; de zogenoemde “kangoeroewoning”.

Nog teveel is de woningbouw eentonig en eenzijdig.

Lokaal Perspectief wil eerst de Vosholen (met als stimulering het doortrekken van de Klinker), het Julianapark en de IJsbaanlocatie vullen, voordat er überhaupt aan andere locaties wordt gedacht. Wij willen geen “strategische” grondaankopen door de gemeente, dit dient aan de markt overgelaten te worden.

Daar waar mogelijk moet er duurzaam worden gebouwd. Als de gemeente zelf opdrachtgever is, dan dient de voorkeur te worden gegeven aan energie-neutrale voorzieningen.

Lokaal Perspectief wil, samen met de gemeente en de woningcorporaties, goede afspraken maken over voldoende betaalbare (energie-neutrale) huurwoningen in Hoogezand-Sappemeer en haar buitendorpen.

Ruimte en groen zijn aantoonbaar heilzaam voor bewoners en dienen als uitgangspositie te gelden bij woningbouw/(her)ontwikkelingen. Ook zien wij graag dat er in de wijk speeltuinen/speelplaatsen worden aangelegd, die vanzelfsprekend veilig en schoon zijn.

Voor de leefbaarheid nu en voor de toekomst is het belangrijk om gefaseerd woningbouw toe te staan in onze buitendorpen. Daarbij dienen de Historische structuren wel zoveel mogelijk gerespecteerd te worden.

Wij zijn voorstander van beheerbewust ontwikkelen. Bij de opzet van een nieuwe wijk moet in de planfase al gekeken worden naar de beheerskosten in de toekomst. Op deze manier blijven de kosten onder controle. Bestemmingsplannen dienen op tijd geactualiseerd te worden, anders mist de gemeente inkomsten van bouwleges. Die afdeling dient de beschikking te hebben over voldoende en goed gekwalificeerd personeel om de actualisatie op peil te brengen en te houden.

Ons winkelcentrum dient een zeer uitnodigend karakter te hebben. Voor de, in toenemende aantal, ouderen dienen er veel zitplaatsen (‘bankjes’) her-en-der verspreid over het gebied komen te staan, waarvan enkele overdekt.

Voor de kinderen zien wij het uitnodigende karakter in bv een dynamisch waterplein, waarbij het spuitende water telkens met een verrassend effect zorgt voor veel kinderplezier.

5: ECONOMIE & WERKGELEGENHEID

In deze tijden van een nog steeds heersende slechte economie worden de gevolgen daarvan ook zichtbaarder in onze gemeente. Met een groep van 1300 bijstandgerechtigden hebben wij een hoog percentage werkzoekenden. Van oudsher is Hoogezand-Sappemeer een sterk industriële gemeente met een aantal grote bedrijven in o.a. de procesindustrie en de scheepsbouw, met daaromheen allerlei toeleverende en ondersteunende bedrijven. Daarnaast is de detailhandel in onze gemeente een grote werkgever. Op dit moment is het van groot belang te behouden wat er is. Daarnaast is het noodzakelijk dat nieuwe bedrijven worden aangetrokken. Hiervoor dienen wij een creatieve denkslag te maken. In de jaren 80 zijn er bedrijven uit Scandinavië naar HS gehaald, een voorbeeld voor de toekomst?

In de eerste plaats verdient het promoten van onze groene, ruime en gezellige gemeente blijvende aandacht. Laat mensen weten dat het in Hoogezand-Sappemeer goed werken en wonen is. Een plaats met een zeer hoog voorzieningenniveau! Wat te denken van het Zuidlaardermeer, een prachtige toeristische trekpleister. Een bord aan de snelweg ‘winkelen in HS, parkeren gratis’?

Daar waar het straatbeeld meer en meer wordt aangetast door lege winkels, dient men ook hier creatiever beleid op te maken. Daar waar makelaars en banken niet anders kunnen, zullen wij de mogelijkheden moeten verruimen ten aanzien van deze leegstand. Wij denken dan bijvoorbeeld aan de mogelijkheden van zogenaamde ‘pop-up stores’, waarin ieder die dat wil een winkel mag huren, bijvoorbeeld per dag, voor het exploiteren van zijn activiteit voor een klein bedrag. Hierin zien wij tevens ook een manier om langdurige werkzoekenden ‘anders te activeren’ en hun ontplooiing/ontwikkeling opnieuw vorm te geven. Eventueel dient de gemeente hierin subsidies te verstrekken. Dit mag echter niet ten koste gaan van reguliere werkgelegenheid.

De gemeentelijke overheid kan aantrekkelijke industrieterreinen en kantoorlocaties beschikbaar maken en zorgen voor goede her- en bijscholingsfaciliteiten. Wij vinden dan ook dat de opleidingen aangepast moeten worden aan de vraag uit het bedrijfsleven! De gemeenteraad, het college, de ambtenaren, maar ook de burgers kunnen optreden als een “ambassadeur” voor onze gemeente Hoogezand-Sappemeer. De gemeente kan
bedrijven zoveel mogelijk ondersteunen door een goede informatievoorziening en een snelle afhandeling van allerlei vergunningen.

Lokaal Perspectief is voor deregulering, de gemeente is er voor het bedrijfsleven en niet andersom.

In deze moeilijke tijden zou het een vanzelfsprekendheid moeten zijn dat je elkaar vindt in ontwikkeling, innovatie, samenwerking en dat je als gemeentelijk apparaat een open houding aanneemt.

Open en laagdrempelig zijn voor bedrijven die interesse hebben in HS als vestigingsplaats, maar dat geldt uiteraard ook voor onze bestaande bedrijven.

Elk bedrijf dat interesse heeft om zich in onze gemeente te vestigen, moet een eerlijke kans krijgen op een vestigingsvergunning. Ook een passend detailhandelsbeleid ligt hier aan ten grondslag ten aanzien van onze bestaande winkelcentra. Uitstekende infrastructurele omstandigheden bepalen dat HS één van de best te bereiken gemeenten is van het Noorden (Weg, Water en Spoor).

6: VERKEER

In onze gemeente is een goede doorstroming van verkeer te allen tijde een punt van aandacht. Ingeperkt door het Winschoterdiep en het spoor, die dwars door het centrum van HS lopen, is het wel een probleem wat zich altijd heeft voorgedaan en zal blijven voordoen. Hier is niet, op een eenvoudige manier, een oplossing voor te vinden. Opstoppingen zullen
blijven en dit geldt met name in de spitsuren.

Om het centrum te ontlasten wil Lokaal Perspectief zo snel mogelijk de Klinker doortrekken naar de Vosholen. Om een drietal redenen:

1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid, heel belangrijk voor de kinderen die straks de
nieuwe Theo Thijssenschool in de wijk gaan bezoeken.

2. Het laten afnemen van de verkeersdrukte op de Noorderstraat en de Hoofdstraat.

3. Het makkelijker bereikbaar maken van de voorzieningen in Sappemeer.

Lokaal Perspectief is er ook een voorstander van om, als gemeente, in gesprek te gaan met de provincie over de tijdstippen wanneer de bruggen open mogen voor de scheepvaart. Ten tijde van de spits bij voorkeur niet.

Wij zijn ook van mening dat een goed signaleringssysteem op de A7 een hoop wachttijd kan voorkomen. Immers, er zijn meerdere plekken om “over” het water te gaan. Ook zal dit de verkeersveiligheid ten goede komen. Met alle betrokken instanties zal op korte termijn moeten worden overlegd wat de mogelijkheden zijn.

Het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan heeft, wat Lokaal Perspectief betreft, tot doel om sluipverkeer door woonwijken te voorkomen. En ook om het verkeer uit richting Veendam/Stadskanaal te ontmoedigen om door en langs het Stadshart te rijden. En dat alles om tot een betere verspreiding van het verkeer te komen in de spitsuren. Dit kan ook door bijvoorbeeld een tijdelijk inrijverbod te creëren en hiermee verkeersstromen te manipuleren, hetgeen natuurlijk niet ten koste mag gaan van de bereikbaarheid van onze winkels.

Uitgezonderd bevoorradingsverkeer zijn wij van mening dat vrachtverkeer zoveel mogelijk uit
de bebouwde kom geweerd moet worden.

Met betrekking tot de NS-stations in onze gemeente is er kortgeleden een start gemaakt met de aanleg van betere parkeervoorzieningen bij het station in Hoogezand. De renovatie van de parkeerplaatsen is in volle gang. Evenzo de verfraaiing van de omgeving van de stations. Lokaal Perspectief vindt de veiligheid in en rond onze stations een prioriteit. Wij denken dit
te bereiken door goede verlichting, meer en veilige fietsenstallingen en voldoende parkeerplaatsen. Ook vinden wij dat er bij elk station een goede Kiss & Ride gelegenheid moet zijn, een kortparkeervoorziening voor het halen en brengen van reizigers.

Daar waar de gemeente haar invloed kan laten gelden op de voorzieningen van het openbaar Vervoer, zal Lokaal Perspectief zich inspannen om alle delen van de gemeente goed bereikbaar te houden met trein of bus. Voor onze buitendorpen is dit van vitaal belang! De servicebus is een goede aanvulling op het openbaar vervoer en moet beschikbaar blijven, met name voor de ouderen onder onze bevolking.

Lokaal Perspectief zal alert blijven op een makkelijke verkeersdoorstroming in de gemeente en op onnodige belemmerende verkeersmaatregelen.

Wij zijn tevens van mening dat er gekeken moet worden naar de inrichting van de zaterdagmarkt en de verkeer- en parkeerchaos die dat met zich meebrengt. Een andere, meer praktische indeling van dit gebied kan voordelen opleveren.

Vanuit verkeersveiligheid is Lokaal Perspectief een voorstander voor een stop- en verkeersverbod in de directe omgeving van scholen. Wij vinden dat het beleid van de gemeente er op gericht moet zijn om op eigen terrein te parkeren, dit geldt zowel voor onze (nieuwbouw) woonwijken, alsmede voor overheidsgebouwen en bedrijfspanden. Er mag geen betaald parkeren ingevoerd worden!

Als laatste vinden wij dat het onderhoud aan voet- en fietspaden in onze gemeente niet mag leiden onder de bezuinigingen. Ook hiervoor geldt dat de veiligheid voor de zwakkere verkeersdeelnemer de hoogste prioriteit dient te hebben.

7: SOCIAAL

De afgelopen decennia zijn we steeds rijker geworden. Gelijktijdig is de samenleving op andere gebieden verschraald. Nu het economisch minder goed gaat en de welvaart daalt, wordt het duidelijk dat we zullen moeten hervormen. Hervormen is keuzes maken. Wat kunnen we nog wel en wat niet. Lokaal Perspectief vindt dat de beschikbare gelden zo veel als mogelijk naar de uitvoering moeten gaan en enkel voor het hoogst noodzakelijke naar de organisatie.

We vinden ook dat de preventie en de basiszorg op wijkniveau moet worden georganiseerd en dat inzet in de papierwinkel en de controlesystemen tot het minimaal noodzakelijke moet worden beperkt.

We vinden dat het inzetten van vrijwilligers belangrijk is. Het zijn ook nu al de familie en de buurt die als vrijwillige mantelzorgers de eerste hulpvraag opvangen. Zij verdienen hiervoor onze waardering, maar vooral ook onze ondersteuning. Daarmee zeggen we gelijk dat we het niet redelijk vinden om, bij de hervorming van de zorg, nogmaals zonder meer een extra inspanning te verwachten van deze vrijwilligers.

De armoedebestrijding willen we verbeteren door te zorgen dat mensen, hoe dan ook, toegang blijven houden tot belangrijke faciliteiten die leiden tot contacten zoals cursussen, bibliotheek en sportclubs. Zo zorgen we dat mensen mee kunnen blijven doen, de armoede wordt minder drukkend en mogelijk kunnen ze uit de armoede komen. De wijze waarop we dit het beste kunnen organiseren is bespreekbaar, als het maar goede resultaten oplevert. Zo zijn wij voor de introductie van de “armoedecoach”, 1 aanspreekpunt, 1 hulpverlener, 1 budget en goede controle.

De meest voor de hand liggende manier om aan de gevolgen van armoede te ontkomen is werk. Kansen op de arbeidsmarkt worden vooral bepaald door scholing. Lokaal Perspectief is van mening dat de inzet op scholing nadrukkelijk meer aandacht verdient.

Er zal naar verwachting minder geld beschikbaar zijn voor de uitvoering van de sociale regelingen. Daarbij valt onder andere te denken aan de bezuinigingen op de AWBZ. We kiezen er nadrukkelijk voor om de sociale regelingen voor iedereen te behouden die daarvoor ècht in aanmerking komt. Dus geen recht op……, maar op basis van de werkelijke situatie in aanmerking komen voor…… De menselijke maat is hiervoor leidend en Lokaal Perspectief gaat met de uitvoering hiervan de vinger aan de pols houden.

Bij het aanbesteden van zorg gaan we niet per definitie voor de goedkoopste aanbieder. De zorgverlener zal marktconforme salarissen moeten betalen aan haar medewerkers en het salaris van de directie zal onder de “Balkenende-norm” moeten liggen.

8: SPORT & CULTUUR

Wij willen niet nog meer bezuinigen op sport. Vanuit de gezondheidszorg komen steeds meer signalen dat bewegen, zowel voor jongeren als ouderen, een must is om een gezond leven te kunnen leiden. Daarom willen wij ook vakdocenten in het gymnastieklokaal!

Ook willen wij, in overleg met de betrokken organisaties, ouderen stimuleren tot (nog) meer
bewegen. Tevens zijn wij voorstander om, voor die het nodig hebben, het schoolzwemmen weer terug te
brengen op de sportagenda.

Voor de sportverenigingen moeten de contributies op een acceptabel niveau kunnen blijven, sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn. De gemeente moet hier een actieve rol in spelen door in te spelen op de ontwikkelingen.

Met name het sociale aspect van het verenigingsleven in het algemeen is het waard om te blijven investeren in de velden, zalen en andere sportaccommodaties.

Sporten als basis voor een nog betere, socialere en gezondere samenleving! 

Lokaal Perspectief vindt dat cultuur het cement van de samenleving is, de keuze voor het ‘Huis van Cultuur’ hebben wij dan ook ondersteund. Een goede bibliotheek, muziekschool, kunstencentrum en theater zijn voorzieningen die voor HS behouden moeten blijven. Met deze keuze is dit weer voor jaren gewaarborgd. Het gebruik maken van deze voorzieningen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Wij pleiten voor een eerlijk subsidiebeleid en vinden dat subsidies daar terecht moeten komen
waar deze noodzakelijk zijn.

9: ONDERWIJS

Onderwijs is de basis voor de toekomst van ons land. In onze optiek verdient goed onderwijs de hoogste prioriteit in de persoonlijke ontwikkeling van het kind naar volwassene.

Lokaal Perspectief is voor Kind Centra, zeker als deze multifunctioneel kan worden ingezet, hierbij denken wij aan steunpunten voor ouderen, zorg en peuter opvang. Kinderen op een vertrouwde plek, vanaf de kleuterleeftijd, met onderwijs in aanraking laten komen is een pré.

Wij opteren voor een brede school, waarin voldoende ruimte moet zijn voor eigen identiteit en geloofsovertuiging. Kwaliteit van het onderwijs dient voorop te staan, hetgeen moet blijken uit beoordelingen door de Inspectie Onderwijs. Lokaal Perspectief vindt dat scholen in de buitendorpen zo veel mogelijk in stand moeten worden gehouden.

De lagere school is bij uitstek een plek waar aandacht moet zijn voor mogelijk vervelende sociale omstandigheden thuis en extra aandacht moet zijn voor minder begaafde kinderen. Indien wenselijk/nodig zal er een beroep moeten worden gedaan op externe deskundigen/organisaties. De school heeft hierin duidelijk een signaalfunctie.

Om schooluitval op de middelbare school te voorkomen is Lokaal Perspectief voor de zogenaamde VM2 optie. Onderwijs (technisch) voor MBO 1 en 2 op onze eigen ROC’s. Wij verwachten van de ROC’s een proactieve houding naar het bedrijfsleven toe. Opleidingen en de daar uit voortvloeiende stageplekken aanpassen aan de vraag uit het bedrijfsleven. Desnoods prestatiecontracten met de schooljeugd maken. Wat is er mooier te weten dat je opleiding een baan oplevert?

Lokaal Perspectief wil het echte praktijk onderwijs weer terug, niks mis met de ‘oude’ LTS en Huishoudschool, de jeugd moet weer een vak leren op school!

10: Financiën & gemeentelijke lasten

Lokaal Perspectief is voor een gezond huishoudboekje. Dit betekent heel simpel dat er niet meer geld uitgegeven kan worden dan er binnenkomt. Er zal een structurele scheiding moeten plaatsvinden tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. Periodiek zal de raad daarover moeten worden geïnformeerd.

Het meerjarenperspectief van HS is goed te noemen. Lokaal Perspectief pleit om kerntaken uit te voeren met of samen te werken met andere (fusie) gemeenten. Dit moet een besparing kunnen opleveren.

Daar waar mogelijk zal er moeten worden bezuinigd, ook intern binnen het ambtelijk apparaat.

Wij willen de “acties” uit Den Haag afwachten ten aanzien van de decentralisaties en de herindeling. Deze kunnen onmogelijk verantwoord uitgevoerd worden zonder hier geld bij te leveren. Wij zijn heel nadrukkelijk tegen het verhogen van de OZB om de maatregelen uit Den Haag te bekostigen.

De gemeentelijke financiën moeten zo overzichtelijk worden opgesteld dat onze inwoners duidelijk kan worden gemaakt hoe het geld wordt besteed. Lokaal Perspectief wil dat u ziet wat de zichtbare effecten zijn in het dagelijkse leven.

11: OUDERENBELEID

Lokaal Perspectief is van mening dat er meer samenwerking moet zijn tussen de belanghebbende organisaties voor wat betreft het ouderenbeleid. Samen optrekken om de leefbaarheid voor ouderen te optimaliseren. Lokaal Perspectief is van mening dat de gemeente daarin ook een voortrekkersrol kan vervullen door met een nota Ouderenbeleid te komen. De eerste aanzet daartoe is gedaan door de Ouderenraad van de gemeente, die recentelijk met een 10 Puntenplan is gekomen, waar wij inhoudelijk op hoofdlijnen mee in kunnen stemmen.

Isolement van ouderen is niet acceptabel. Ook hierin kunnen participatiebanen een rol spelen. Het overheidsbeleid is er op gericht om mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Echter, dit kan alleen maar als hier sturend in wordt opgetreden en hier ligt een schone taak voor de gemeente. Ook mogen we de ogen niet sluiten voor leegstand in de verzorgingshuizen door het wegvallen van de zorgindicatie 1/m 4. Lokaal Perspectief vindt dan ook dat de gemeente èn met de woningcorporaties èn met verpleeg/verzorgingstehuizen moet overleggen welke mogelijkheden er zijn om eenvoudige huurwoningen aan ouderen aan te bieden, met de mogelijkheid van lichte zorg. Ook hierin willen wij de Ouderenraad HS een actieve rol in laten spelen.

En wat is oud?
De meeste ouderen voelen zich niet oud, ze zijn juist erg actief in de samenleving! Dit moeten we koesteren en (nog) meer stimuleren.

Oud of bejaard? Zo staat Lokaal Perspectief er niet in en ziet juist in ouderen:
* veel mogelijkheden voor het doen van vrijwilligerswerk
* wijsheid en levenservaring
* opvang, luisterend oor, advisering
* historische basis van de samenleving

Het slechtste is….stigmatiseren van ouderen. Wij zeggen NEE !!!!

Wij pleiten voor een samenleving in HS, waarin onze ouderen een actieve rol spelen.

12: Jongerenbeleid

Cliché, ….de jeugd heeft de toekomst.

Wij willen de jeugd een goed platform bieden om zich te kunnen ontwikkelen. De beste
scholing, goede arbeidskansen en opgroeien in een mooie omgeving. Onze jeugd de kans geven zich te ontplooien tot mensen, die begrijpen dat niet alles vanzelfsprekend is.

Daarbij dient ‘respect’ de uitgangspositie te zijn. Het leren en beheersen van de normen en waarden van onze samenleving, lees de ‘etiketten’ , is wat Lokaal Perspectief betreft een ‘must’.

13: Multiculturele samenleving

Hoogezand-Sappemeer kent van oudsher een rijke multiculturele samenleving. Veel mensen zijn eind jaren 50, begin jaren 60 naar HS gekomen om te werken in onze industrie. Door de vele conflicten in de wereld komen er ook ‘buitenlanders’ naar onze gemeente, omdat zij voor hun veiligheid moeten vluchten. Door het openstellen van de grenzen zijn er ook veel mede Europeanen die hier komen werken.

Iedereen moet zich verbonden voelen met onze gemeente. Enerzijds moet er begrip en
respect zijn voor hun culturele normen en waarden, anderzijds moeten zij zich verplichten zich in te leven in de hedendaagse Nederlandse maatschappij. Dat vraagt om begrip over en weer, Lokaal Perspectief wil graag een bruggenbouwer zijn om van onze samenleving een (h)echte samenleving te maken.